Skip to content
Nasi grają - pieniądze wracają!

" />

Nasi grają - pieniądze wracają! 


 Regulamin promocji konsumenckiej „Nasi grają pieniądze wracają!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej

prowadzonej pod nazwą „Nasi grają pieniądze wracają!”, zwanej dalej "promocją".

1.2. Organizatorem promocji jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź), www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.

1.3. Promocja trwa od dnia 01.05.2018 r. do 15.07.2018 r. lub do wyczerpania puli zwrotów, która wynosi 10.000 zgłoszeń (słownie: dziesięć tysięcy), zwroty są realizowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania liczby zwrotów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli zwrotów na stronie internetowej promocji tj. www.grajzrexona.pl

1.4. W promocji biorą udział produkty promocyjne, o których mowa w pkt 1.5 regulaminu, zakupione w okresie od dnia 01.05.2018 r. do dnia 15.07.2018 r. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu produktów promocyjnych.

1.5. Promocja dotyczy wybranych produktów marki Rexona, wprowadzonych do obrotu przez Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub inne spółki z Grupy Unilever, dostępnych i zakupionych w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub „produktami”. Lista produktów promocyjnych wraz z ich maksymalną kwotą zwrotu, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

1.6. Strona internetowa promocji – www.grajzrexona.pl.

1.7. Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych, zwany dalej „zwrotem”, przeznaczonych przez uczestnika na jednorazowy zakup łącznie dwóch dowolnie wybranych produktów promocyjnych. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na wskazane przez uczestnika konto bankowe na podstawie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji, zgodnie z pkt. 3.1 oraz 3.2 regulaminu, w wysokości kwot widniejących na przekazanym przez uczestnika oryginale dowodu zakupu, nie większych jednak niż maksymalne kwoty zwrotu określone dla danych produktów promocyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie zwrot pieniędzy za dwa dowolnie wybrane produkty promocyjne. Zakup dwóch dowolnie wybranych produktów promocyjnych musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu.

 1.8. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne nabyte przez uczestnika w punkcie sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania promocji zgodnie z pkt. 1.4 regulaminu. W promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione.

     

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej uczestnikiem.

2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu produktów promocyjnych i posiadać oryginał dowodu zakupu.

2.3. Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy nabywający produkty promocyjne w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever Poland Services Sp. z o.o., Unilever BCS Polska sp. z o.o. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

2.4. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Przesłanie zgłoszenia do promocji oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu. Uczestnik, przystępując do promocji, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1.W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • zapoznać się z regulaminem promocji,
 • kupić w czasie trwania promocji dwa dowolnie wybrane produkt promocyjny,
 • zgodnie z pkt. 1.5 regulaminu,
 • dokonać zapłaty za produkt promocyjny,
 • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktów promocyjnych (z

zastrzeżeniem pkt 1.7 regulaminu, co oznacza, że także w przypadku, gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu wielu produktów promocyjnych, uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia dwóch dowolnie wybranych produktów promocyjnych),

 •  dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji poprzez stronę internetową

 promocji (formularz zgłoszeniowy do promocji), w terminie 01.05.2018 r. do 15.07.2018 r. zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.2 regulaminu.

3.2. Zgłoszenie, pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy, powinno zawierać łącznie następujące elementy i informacje:

 •  skan lub zdjęcie oryginału dowodu zakupu produktów promocyjnych dokonanych

w czasie trwania promocji (paragon, rachunek lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) zawierający: datę      

 •  zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę produktów promocyjnych. Plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 2 MB i powinien być wykonany w formacie jpg, png lub gif,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • adreskorespondencyjnyuczestnika,
 • numertelefonukontaktowegouczestnika,
 • adres poczty elektronicznej uczestnika (tzw. e-mail),
 • numer rachunku bankowego uczestnika prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy,
 • rodzaj produktów promocyjnych zakupionych przez uczestnika, wskazanych jako te za które ma być dokonany zwrot pieniędzy,
 • cenyproduktówpromocyjnych,wynikającezdowoduzakupu,
 • numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer paragonu, znajdujący się najczęściej z prawej strony paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego bądź numer innego dowodu zakupu. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu),
 • datędokonaniazakupupromocyjnego,
 • akceptację regulaminu promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w (02-305) Warszawie, al. Jerozolimskie 134, która na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych zorganizacją i przeprowadzeniem promocji „Nasi grają pieniądze wracają!”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.”

 •  dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to np. konieczność zaznaczenia checkboxa i/lub wykonania zadania, w tym m. in. przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej promocji lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

     

 3.3. W momencie przyjęcia przez system organizatora prawidłowego zgłoszenia (wypełnienie formularz zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji), uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej promocji oraz dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostaje wysłane uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail (organizatora nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e– mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika).

3.4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych danych, oświadczeń i elementów opisanych w pkt. 3.2 regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.1 regulaminu, niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji.

3.5. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia tylko dwóch dowolnie wybranych produktów promocyjnych i uzyskać prawo zwrotu pieniędzy za dwa dowolnie wybrane produkty promocyjne na zasadach określonych w regulaminie.

3.6. Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres korespondencyjny uczestników promocji lub ten sam numer rachunku bankowego) mogą w ramach promocji otrzymać tylko i wyłącznie jeden zwrot pieniędzy za dwa dowolnie wybrane produkty promocyjne. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia od jednej osoby lub jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do organizatora zgłoszenie (liczy się data wpływu zgłoszenia). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane i zakwalifikuje się do więcej niż jednego zwrotu pieniędzy za dwa dowolnie wybrane produkty promocyjne. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik otrzyma tylko jeden zwrot za dwa dowolnie wybrane produkty promocyjne.

3.7. Jeden dowód zakupu produktów promocyjnych uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia do promocji.

3.8. Jeden uczestnik może uzyskać – z zastrzeżeniem pkt 3.6 regulaminu – w promocji prawo do wyłącznie jednego zwrotu, bez względu na liczbę zakupionych produktów promocyjnych.

3.9. Na jeden numer rachunku bankowego wskazywany w zgłoszeniu można dokonać tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia w promocji.

3.10. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Jeden uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie z jednego adresu IP. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

     

 3.11. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie, otrzymają zwrot pieniędzy, o którym mowa pkt. 4.1 regulaminu.

3.12. Przekazanie zwrotów pieniędzy będzie dokonywane na bieżąco w miarę napływu zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty dokonania zgłoszenia.

3.13. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy z pkt. 4.1 regulaminu.

3.14. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.1 regulaminu, nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkty promocyjne posiadają jakiekolwiek wady fizyczne, są niezgodne z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktami promocyjnymi.

3.15. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep, tj. podmiot
 • faktycznie prowadzący sprzedaż produktów promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
 • dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych paragonów,
 • dowódzakupujestczytelny,
 • w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające

stwierdzić, iż zakup dotyczył produktów promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy produktów promocyjnych.

3.16. W przypadku, gdy z treści dowodu dokonania zakupu promocyjnego nie wynika, iż uczestnik dokonał zakupu produktów promocyjnych, na dowodzie dokonania zakupu promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu, potwierdzająca fakt dokonania zakupu produktów promocyjnych. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

3.17. Organizator dokonywać będzie weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem i weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków promocji. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo żądania okazania oryginału dowodu zakupu produktów promocyjnych, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu promocyjnego w danym punkcie sprzedaży.

3.18. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika regulaminu promocji, lub wpływania przez uczestnika na wynik promocji w sposób nieprzewidziany w regulaminie, organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego uczestnika z promocji i pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup produktów promocyjnych.

4. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

4.1. Za jednorazowe dokonanie zakupu łącznie dwóch dowolnie wybranych produktów promocyjnych (zakup dwóch produktów promocyjnych musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu), przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych niniejszych regulaminem, uczestnikowi przysługuje zwrot promocyjny w wysokości cen brutto produktów promocyjnych wynikających z dowodu zakupu zgłoszonego przez uczestnika, jednak nie wyższych niż maksymalna kwota zwrotu danych produktów promocyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. W przypadku, gdy jeden dowód zakupu promocyjnego potwierdza dokonanie zakupu więcej niż dwóch produktów promocyjnych i o ile uczestnik nie wskaże, za które konkretnie produkty promocyjne życzy sobie otrzymać zwrot, organizator dokona zwrotu promocyjnego za dwa najtańsze zakupione produkty promocyjne w wysokości cen brutto tych produktów promocyjnych wynikających z dowodu zakupu promocyjnego, jednak nie wyższych niż maksymalna kwota zwrotu danych produktów promocyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

4.2. Łączna ilość zwrotów w niniejszej promocji wynosi 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy).

4.3. Zwrot promocyjny w wysokości przysługującej uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelew na rachunek bankowy uczestnika podany w zgłoszeniu, w terminie do 21 dni od daty dokonania danego zgłoszenia z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu uczestnikowi w terminie do 45 dni od daty dokonania danego zgłoszenia.

4.4. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku: odstąpienia przez uczestnika od umowy sprzedaży chociażby jednego z produktów promocyjnych, w przypadku wskazania w zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w przypadku niespełnienia któregokolwiek z pozostałych warunków promocji przewidzianych w regulaminie.

 4.5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu promocyjnego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu.

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

5.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.

5.2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez organizatora.

5.3. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże postanowienie te nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora i/lub postępowaniu sądowym lub innym właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 05.09.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).

6.2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać: - imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,

- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

6.3. Reklamacje rozpatruje organizator.

6.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 12.09.2018 r. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub innego właściwego.

 7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji przez uczestników jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

7.2. Administrator danych osobowych powierzy organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

7.3. Organizator w imieniu Administratora danych osobowych / Administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania uczestnika, adres poczty elektronicznej uczestnika, numer rachunku bankowego uczestnika, numer telefonu komórkowego uczestnika oraz adres IP są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotową promocją, tj. w celach związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania zwrotu, dokonania zwrotu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji, od dnia zgłoszenia do promocji do dnia 24.05.2018 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) – dalej UODO, a następnie od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji,

d) uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych
 • osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych
 • wg UODO/ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO,
 • oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Unilever Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe” lub na adres e-mail: który zostanie opublikowany na stronie www.unilever.pl do dnia 24.05.2018 r.      

 e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia promocji, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi hostingowe, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z promocją oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/rexona oraz na stronie internetowej promocji: www.grajzrexona.pl, a także udzielane uczestnikom pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego uczestnika).

8.2.Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

8.3.Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165).

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.


O R G AN I Z A T O R

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji konsumenckiej „Nasi grają pieniądze wracają!”


Kwoty maksymalnych zwrotów kosztów zakupu produktów promocyjnych:


1. Żele pod prysznic 250ml: 7.99 zł 

2. Żele pod prysznic 400ml: 11.99 zł

3. Antyperspirant w sprayu 150ml: 14.79 zł

4. Antyperspirant w sprayu 200ml: 10.49 zł

5. Antyperspirant w sprayu 250ml: 20.79 zł

6. Antyperspirant w sztyfcie 50ml: 15.59 zł

7. Antyperspirant w sztyfcie 40ml: 12.89 zł

8. Antyperspirant w kulce 50ml: 14.79 zł

9. Rexona Maximum Protection, antyperspirant w kremie 45ml: 26.99 zł

10. Zestawy promocyjne - wielopaki, multipaki, zestawy produktów – np. „1+1”,  „2+1”, etc: 14.99 zł