Skip to content

Veľká letná súťaž s Rexonou

Štatút a Pravidlá Súťaže

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Veľká letná súťaž s Rexonou“ pre Slovenskú republiku (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

1) Usporiadateľom akcie v Slovenskej republike je Siamo s.r.o., so sídlom Prešovská 45, 821 02 Bratislava, IČO: 50 070 991, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 107995/B (ďalej len „Usporiadateľ“)..

Technický servis SMS súťaže zaisťuje: goodgames s.r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 45 612 536, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 65860/B (ďalej len „servisná spoločnosť“).

2) Objednávateľom  súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 667 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5998/B (ďalej len „Objednávateľ“).

Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu Objednávateľa a Usporiadateľa. 


Všeobecné pravidlá:

3) Súťaž prebieha v období od 3.4. 2018 do 15.5. 2018 ( ďalej len „doba konania súťaže“) v sieti predajní p.k. Solvent SK, s.r.o. na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). V miestach, kde bude súťaž prebiehať, budú vystavené propagačné materiály komunikujúce súťaž.

4) Súťaž  sa vzťahuje na akékoľvek dámske a panské výrobky Objednávateľa uvádzané na trh pod obchodnými značkami Rexona ( ďalej len „ súťažné výrobky „).  

5) Účasť v súťaži je podmienená jednorázovým nákupom akýchkoľvek dvoch súťažných výrobkov v sieti predajní p.k. Solvent SK, s.r.o. v dobe konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup“). Účastník súťaže si pokladničný doklad za daný súťažný nákup starostlivo uschová za účelom odoslania súťažnej SMS správy na skrátene číslo 7402, preukázania uskutočneného súťažného nákupu a vydania výhry; ak sa zúčastní súťaže opakovane, uschová si všetky pokladničné doklady, na ktorých základe sa súťaže zúčastnil.

6) Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy s uskutočnením nového súťažného nákupu. Z jedného telefónneho čísla môže byť odoslaný ľubovoľný počet súťažných SMS správ, avšak každá identická SMS správa tj. rovnaký dátum nákupu z rovnakého čísla bude systémom evidovaná iba 1x, a to pri prvom doručení, keď je taktiež pridelené platné poradie. Zároveň nie je možné na základe 1 identického pokladničného dokladu posielať SMS správy z viacerých telefónnych čísel, tj. pokladničný doklad je možné vždy použiť iba pre zaslanie 1 súťažnej SMS správy.


Mechanika súťaže

7) Usporiadateľ vložil do súťaže tieto výhry: 

20 darčekových poukážok v hodnote 500 EUR 
Čerpanie a všeobecné informácie poukážok: 
20 výhercov si musí po skončení súťaže vybrať zájazd do 20.6.2018 z vlastných produktov 
CK Aeolus a zájezd absolvovat do 15.10.2018. 
Nevyčerpanú výhru nie je možné refundovať, ani si ju presunuť do roku 2019. 
Darčeková poukážka platí na ľubovolný výber zájazdu CK Aeolus 2018 vrátane Last Minute, nevzťahuje sa Ultra Last Minute. 
Hodnota zájazdu sa nemusí zhodovať s hodnotou uvedenou na poukážke. V prípade, ak hodnota dovolenky prekročí hodnotu 500 EUR, v takomto prípade klient doplatí rozdiel.

Každý jeden zapojený účastník súťaže, ktorí nezíska hlavnú výhru t.j darčekové poukážky má nárok na poskytnutú zľavu 3% z aktuálnej ponuky, vrátane Last Minute zájezdov. Zľava sa vzťahuje na základnú cenu mimo povinných a nepovinných príplatkov. 
Podmienkou je nákup v priamych pobočkách CK Aeolus alebo on-line cez web stránku. 
Preukázať sa treba heslom: Súťaž Rexona


Každý účastník súťaže môže v rámci súťaže získat maximálne 1 výhru. 

Do súťaže budú zaradené iba súťažné SMS správy doručené v priebehu doby konania súťaže v dobe od 03.04. 2018 od 00:00 hod. – 15.05. 2018 24:00 hod. 

Účastník sa zapojí do súťaže tým, že za dodržania vyššie uvedených podmienok, doručí súťažnú SMS správu v tvare: REXONA, dátum nákupu, číslo pokladničného dokladu.

REXONA, medzera DÁTUM NÁKUPU(DDMM) medzera ČÍSLO POKLADNIČNÉHO DOKLADU na číslo 7402 

Cena spätnej SMS je 0,20 Eur vrátane DPH. 

Úplné pravidlá na  www.rexona.sk

Vyhrávajú vyžrebovaní účastníci súťaže, ktorých platná súťažná SMS správa bude doručená na skrátene číslo 7402 v správnom tvare v priebehu doby konania súťaže. Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže a to náhodným elektronickým žrebovaním spomedzi všetkých obdržaných platných SMS. Vyžrebovaných bude 20 výhercov a 5 náhradníci.  

O výhre je výherca oboznámený Usporiadateľom prostredníctvom telefonátu  na telefónne číslo, z ktorého sa súťažiaci zapojil do súťaže. 

Súťažné SMS správy je možné odosielať iba z mobilných telefónov registrovaných u mobilných operátorov v SR (Orange, Slovak Telekom, O2, SWAN Mobile).  SMS správy odoslané z neznámych (skrytých) čísel, z internetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý vylučuje identifikáciu telefónneho čísla odosielateľa, nebudú do súťaže zaradené.    

Účastník, ktorý odoslal súťažnú SMS správu v správnom tvare po dobu konania súťaže, dostáva spätnú SMS správu, ktorá ho informuje o zaradení do súťaže, a nutnosti uschovať pokladničný doklad, ktorý dokazuje súťažný nákup. 

V prípade, ak účastník odošle súťažnú SMS správu v správnom tvare, ešte pred začatím konania súťaže, alebo po dobe skončenia súťaže, dostáva spätnú SMS správu, že súťaž začína až

3.4. 2018, alebo v opačnom prípade, že súťaž bola ukončená.

Dátum súťažného nákupu a číslo pokladničného dokladu uvedené v súťažnej SMS správe musia byť v súlade s dátumom súťažného nákupu uvedeného na pokladničnom doklade. 

Účastník súťaže je povinný pre preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť kópiu pokladničného dokladu zo súťažného nákupu / ak sa zúčastnil súťaže opakovane, potom kópie všetkých pokladničných dokladov, na ktorých základe sa súťaže zúčastnil. Pokiaľ účastník súťaže nepredloží doklad/doklady o uskutočnení súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže vyradený a na jeho miesto nastupuje náhradník, ktorý bude vyžrebovaný náhodným elektronickým žrebovaním.

Výhercom  bude výhra zaslaná na adresu, ktorú výherca poskytne Usporiadateľovi,  potom, čo Usporiadateľ obdrží kópie pokladničného dokladu (v prípade opakovanej účasti pokladničného dokladu) preukazujúce súťažný nákup. Výherca doručí kópiu pokladničného dokladu/pokladničných dokladov a svojich osobných údajov potrebných na odovzdanie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo  na email adresu info@brainmade.sk, najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre. Po uplynutí tohto dátumu nárok na vydanie výhry zaniká. V prípade pochybností je výherca povinný na výzvu Usporiadateľa zaslať originál predmetného pokladničného dokladu.

V prípade opakovanej účasti výhercu v súťaži bude výhra výhercovi odovzdaná iba v prípade doloženia všetkých pokladničných dokladov preukazujúcich uskutočnenie súťažného nákupu.

Výhry budú odoslané kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom najneskôr do 14 pracovných dní po skončení súťaže.  

Meno, priezvisko výhercov budú  uverejnené na webovej stránke www.rexona.sk

Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajú v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá.


Všeobecné ustanovenia:

8) Účastníkom súťaže sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky; súťaž je určená pre konečných spotrebiteľov, súťaže sa nemôžu zúčastniť podnikatelia a právnické osoby. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o., zamestnanci Usporiadateľa, servisnej spoločnosti goodgames s.r.o. a zamestnanci siete predajní p.k. Solvent SK, s.r.o., a osoby im blízke a zamestnanci ostatných spolupracujúcich spoločností. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná. Rovnako sa výhra neodovzdá v prípade, že bude mať Usporiadateľ či Objednávateľ oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry.

9) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

10) Účastník berie na vedomie a súhlasí so spracovaním všetkých ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov – meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), a telefónne číslo (ďalej len „údaje“) prevádzkovateľom – spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., Karadžičova 10 ,821 08 Bratislava, IČO: 31667228 na účely vyhodnotenia súťaže a doručenia výhier. Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa – spoločnosť Siamo, s.r.o., so sídlom Prešovská45, 821 02 Bratislava, IČO: 50 070 991. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Po skončení súťaže budú osobné údaje zlikvidované. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, atď. 

11) Výhry sú nepredajné a sú určené iba pre reklamné účely v rozsahu tohto štatútu. Výhry nie je možné ani alternatívne vyplatiť v hotovosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výher. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nebude doručovať výhry na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené, stratené či poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, tj. napr. nebudú zastihnutí alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo Objednávateľ akcie použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.

12) Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi; v prípade zasielania výhry okamihom odovzdania k preprave. Usporiadateľ ani Objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiacimi s využitím výhier. Výhra podľa týchto súťažných pravidiel je príjmom, ktorý je podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov.

13) Usporiadateľ si vyhradzuje právo po dohode s Objednávateľom s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň po dohode s Objednávateľom oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži a výhier súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa pravidiel tejto súťaže, stráca súťažiaci nárok na výhru.

14) Úplné pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.rexona.sk

15) Tento štatút je vyhotovený v 2 exemplároch, pričom Usporiadateľ súťaže a Objednávateľ súťaže obdrží po jednom z nich.

V Bratislave dňa: 2. 4. 2017


Výhercovia súťaže s Rexonou

1. Zuzana Kyselicová, Trenčianske Mitice

2. Miroslav Kobulnický, Bardejov

3. Ing. Vladimír Džačko, Vinné

4. Zuzana Gajdošová, Bernolákovo

5. Anka Pavúková, Brusno

6. Ľubomíra Kočnerová, Bytča

7. Mária Petrášová, Žilina

8. Júlia Plicová, Martin

9. Slavomíra Surmíková, Sabinov

10. Želmíra Haňová, Bardejov

11. Mária Pavúková, Brusno

12. Mária Gajdošová, Spišská Nová Ves

13. Miroslava Čopianová, Smižany

14. Dáša Tóthová, Kráľová pri Senci

15. Jana Paukovicová, Banská Štiavnica

16. Ing. Ivana Šimková, Žilina

17. Iveta Kuzderová, Čečejovce

18. Peter Suchánek, Trenčianska Turná

19. Oľga Polakovičová, Nové Zámky

20. Ing, Andrej Čavojský, Nové Mesto nad Váhom